Bibliotēkas adrese

Skolas iela 1, Birzgales pagasts, Ogres rajons LV- 5003
e - pasts : skolab1@inbox.lv
Bibliotekāre Elga Avena

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

 • Bibliotēkas abonementa lietotājiem lasīšanas termiņš ir 2 nedēļas. Nepieciešamības gadījumā grāmatas lasīšanas laiku var pagarināt.
 • Preses lasīšanas laiks ir 1 nedēļa.
 • Pedagogiem izsniegtajai metodiskajai literatūrai lasīšanas laiks netiek normēts, to pedagogs nosaka pats. izņēmuma gadījumā, ja grāmatu pieprasa arī citi lasītāji, tiek noslēgta vienošanās par grāmatas lietošanas laika termiņiem.
 • Skolēniem vienā reizē izsniedzamo grāmatu skaits ir normēts:
  • 1.-4.kl.   līdz 3 grāmatām,
  • 5.-9.kl.   līdz 5 grāmatām
  • Īpašos gadījumos (piem. projektu nedēļā)iespējama atkāpe no šīs normas.
 • Bibliotēkas telpā nevar uzturēties vairāk kā 10-15 apmeklētāju vienā reizē. Tāpēc, ja lasītāju skaits ir pārāk liels, daļai ir jāgaida ārpusē.
 • Bibliotēkā ir jāievēro klusums un pieklājības normas.
 • Grāmatas un preses izdevumus nedrīkst iznest no bibliotēkas pirms to piereģistrēšanas.
 • Katrs lasītājs ir personiski atbildīgs par paņemto grāmatu saglabāšanu. Ja grāmata ir sabojāta vietā ir jāatnes tāda pati vai, vienojoties ar bibliotekāru, līdzvērtīga, vai arī  jāatlīdzina grāmatas vērtība dubultā apmērā.
 • Grāmatas meklējot, nedrīkst „ savandīt”, katra izņemtā grāmata kārtīgi jānovieto atpakaļ tajā pašā vietā.
 • Enciklopēdiskos izdevumus lasīšanai mājā izsniedz tikai izņēmuma gadījumos.
 • Mācību gada  beigās visas bibliotēkas grāmatas  jānodod atpakaļ bibliotēkā. Parādnieki zaudē tiesības nākamajā gadā piereģistrēties un lietot bibliotēkas fondu, līdz parādu nokārtošanai.

Informācija lietotājiem

 • Nodrošinām  visus skolēnus ar mācību grāmatām visos priekšmetos
 • Lai atslogotu skolēnus mācību laikā, sadarbībā ar latviešu valodas un literatūras skolotājiem  izveidots vasarā  izlasāmo grāmatu saraksts pa klasēm;
 • Bibliotēkā ir interneta pieslēgums;
 • Ir izveidots mācību literatūras (mācību grāmatu un metodiskās literatūras) e- katalogs;
 • Skolas bibliotēka, sadarbojoties ar pagasta bibliotēku, regulāri piedalās „Bērnu žūrijā” izdoto grāmatu popularizēšanā, lasīšanas veicināšanā
 • Beidzoties mācību gadam, skolēniem  bibliotēka jānodod visas mācību grāmatas;
 • Skolas bibliotēka ļoti vēlas, lai absolventi, pagasta iedzīvotāji bibliotēkai dāvinātu enciklopēdijas, vārdnīcas , jaunākās bērnu grāmatas un izziņu literatūru

Problēmas

 • Par maz līdzekļu izzinoša rakstura, bērnu literatūras iegādei;
 • Bibliotēkai nepietiekams nodrošinājums ar tehnoloģijām- datoriem, kurus izmanto skolēni, TV, video, kopētāju, akustisko iekārtu datoram, printeri

Jaunumi

 • Pašlaik skolotāji veido pieprasījumu jaunajam mācību gadam. Tā kā valstī ir krīze un nepietiek līdzekļu grāmatu iegādei, tad droši vien tiks iegādātas tikai tās mācību grāmatas, kuras pietrūkst katrā klasē
 • Skolā no 23.- 27. februārim ir projektu nedēļa . Aicinu aktīvi apmeklēt skolas bibliotēku un izmantot bibliotēkas fondu projektu darbu veidošanā

Nākotnes vīzija

 • Datoru un citu tehnoloģiju iegāde;
 • Fonda papildināšana ar bērnu literatūru- enciklopēdijām, vārdnīcām, izziņu literatūru

 


This free Dreamweaver template created by JustDreamweaver.com