SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3

Ķegumā, 2010.gada 20.janvārī

                                                                           Apstiprināti
ar Ķeguma novada domes
2010.gada 20.janvāra
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 3.§)

„PAR ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM UN TO PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU”

Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās,
palīdzības likuma 35.panta trešo un
ceturto daļu
Bērnu tiesību aizsardzības likuma
12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu

1.      VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām personām, (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

3. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Pašvaldība izmaksā citus pabalstus pēc tam, kad apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta.

5. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:  

5.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;

5.2. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;

5.3. dzīvokļa pabalsts; 

5.4. pabalsts kurināmā iegādei;

5.5. veselības aprūpes pabalsts;

Apbedīšanas pabalsts noteikts Ls 40,- apmērā, izņemot gadījumus:

7.6.1.      ja par mirušo personu netiek saņemts apbedīšanas pabalsts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā – Ls 100,- apmērā.

9.      PĀRĒJIE PABALSTI

9.2. Punktu izteikt šādā redakcijā:

Pie šādiem pabalstiem pieskaitāmi:

9.2.6.   vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā, ja. jaundzimušais deklarēts Birzgales pagastā un viens no vecākiem deklarēts Birzgales pagastā vismaz 1 gadu pirms bērna dzimšanas -   Ls100,- par katru dzimušo bērnu.

 

Padomes priekšsēdētājs                                                                                       P.Kotāns

 

2005.gada 29.septembrī                                                                                     Noteikumi Nr. 2
Ogres rajona Birzgales pagastā                                                                         (prot. Nr.10, 10.§)

 


 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4

 

Ķegumā, 2010.gada 20.janvārī

                                                                           Apstiprināti
ar Ķeguma novada domes
2010.gada 20.janvāra
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 4.§)

 

ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Ķeguma novada sociālo pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) saņemšanas nosacījumus, pakalpojumu atmaksas kārtību, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams.

3 Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vai sociālās rehabilitācijas institūcijās.

4. Tiesības saņemt pakalpojumus ir personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā

5. Ja persona nav deklarējusi dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet tajā dzīvo, Ķeguma sociālajā dienestā, pie sociālā darbinieka var saņemt nepieciešamo informāciju un konsultācijas par pakalpojumiem.

6. Ja personas dzīvesvieta nav konstatējama, nepieciešamības gadījumos sociālais dienests organizē iespēju minētajai personai saņemt naktspatversmes vai patversmes pakalpojumus, sniedz šai personai attiecīgu informāciju un konsultācijas par iespējām un kārtību, kādā var saņemt viņai nepieciešamos pakalpojumus. 

II. Pakalpojuma saņemšanas kārtība

7. Pieprasot pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz: 

 7.1. rakstisku iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu

7.2. personas ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus un/vai personas likumīgo apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, ja personai vai ģimenei nav noteikta atbilstība trūcīgas (maznodrošinātas) ģimenes statusam;

7.3. citus dokumentus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem papildus nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši pieprasītā pakalpojuma veidam.

8. Sociālais dienests 10 darbdienu laikā no klienta iesnieguma saņemšanas:

8.1. novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma, aizpildot novērtēšanas karti (pielikumā Nr.1), kurā izvērtē pašaprūpes un līdzdarbības iespējas;

8.2. nepieciešamības gadījumos apseko personu mājās un sastāda personas apsekošanas aktu, ko paraksta abas puses (pielikums Nr.2);

8.3. nepieciešamības gadījumā izvērtē personas sociālo situāciju un vienojas ar viņu par turpmāk sniedzamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ja tie būtu vajadzīgi (pielikumā Nr.3);

8.4. sadarbībā ar personu sastāda individuālu sociālās rehabilitācijas plānu (pielikumā Nr.4), vienojoties par pakalpojuma veidiem un samaksas kārtību;

8.5. pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu (vai par atteikumu to piešķirt) un par savu lēmumu rakstiski paziņo klientam. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pakalpojumu, norāda tā pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

9. Krīzes situācijā sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu nekavējoties.

10. Personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli izvērtējot, pašvaldība nosaka atbilstību trūcīgās personas (ģimenes) statusam, ievērojot kārtību, kāda noteikta Ministru kabineta 2009.gada 3.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.214 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.

11. Sociālais dienests krīzes situācijā nonākušām personām (ģimenēm) sniedz psihosociālu vai materiālu vai psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā.

12. Ķeguma novada administratīvajā teritorijā var saņemt:

12.1. aprūpes mājās pakalpojumus;

12.2. aprūpes pakalpojumus Ķeguma novada sociālā dienesta aprūpes centrā (turpmāk tekstā SAC);

12.3.psihoterapeita konsultācijas

13. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā nav attiecīgo institūciju pieprasīto pakalpojumu sniegšanai, Ķeguma novada dome slēdz līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem citu pašvaldību administratīvajā teritorijā. Ja pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta, tad pakalpojuma cena, kopējā līguma summa, norādot pašvaldības daļu un klienta daļu, tiek noteikta līgumā

14. Ja persona vēlas saņemt pakalpojumus naktspatversmē vai krīzes centrā, viņa vēršas tieši pie šo pakalpojuma sniedzēja.

III. Pakalpojuma samaksas kārtība

15. Ķeguma novadā ir noteikta sekojoša pakalpojuma apmaksa:

15.1. pensionāram vai invalīdam, kuram nav apgādnieku vai kura apgādniekiem ir noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, par SAC sniegtajiem pakalpojumiem jāmaksā 3,-Ls par vienu diennakti

15.2 pensionāram vai invalīdam, kura apgādniekiem nav noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, par SAC sniegtajiem pakalpojumiem jāmaksā 5,-Ls par vienu diennakti;

15.3. pensionāram vai invalīdam, kurš ir sasniedzis 90 gadu vecumu un, kura apgādniekiem nav noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, par SAC sniegtajiem pakalpojumiem jāmaksā 4,-Ls par vienu diennakti;

15.4. persona, kurai ir noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, par uzturēšanos SAC maksā 2,-Ls diennaktī. Ja persona finansiāli nespēj segt izdevumus par SAC sniegtajiem pakalpojumiem, tad Ķeguma novada sociālais dienests sedz personas neapmaksāto daļu;

15.5. SAC pakalpojumus citu pašvaldību iedzīvotāji var saņemt, ja ir apmierinātas Ķeguma novada iedzīvotāju vajadzības pēc šī pakalpojuma. Samaksa par pakalpojumu citā pašvaldībā deklarētām personā ir 12,-Ls diennaktī;

15.6. nestrādājošam pensionāram vai invalīdam vai pensionāru pārim (vai ar invalīdu), kuram nav apgādnieku un kura ienākumi nepārsniedz 145,-Ls mēnesī, izdevumus par aprūpi mājās pašvaldība sedz pilnā apmērā;

15.7. trūcīgām ģimenēm (personām) nakts patversmes, krīžu centru, dienesta piedāvātā psihoterapeita vai psihologa pakalpojumus pašvaldība sedz pilnā apmērā;

15.8. pārējos gadījumos pakalpojumus apmaksā persona vai tās apgādnieks

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

16. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ķeguma novada domē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

17. Ķeguma novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

V. Noslēguma jautājumi

18. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas”, „Birzgales Avīze”, izliekami redzamā vietā pašvaldības domes ēkā, Rembates pārvaldes ēkā un Birzgales pārvaldes ēkā. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā

19. Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 04.03.2009. Ķeguma novada domē pieņemtie saistošie noteikumi Nr.4 (sēdes protokols Nr.6, 18.§) „Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ozols

Pielikums nr.1

Pielikums nr.2

Pielikums nr.3

Pielikums nr.4

APSTIPRINĀTS
ar Ķeguma novada domes
2009.gada 15.jūlija lēmumu
(prot.nr.4, 4.§)
 

ĶEGUMA NOVADA
BIRZGALES PAGASTA PĀRVALDES
NOLIKUMS

 
Izdots saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu
 un 69.¹pantu

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

1.  Ķeguma novada Birzgales pagasta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir novada Domes (turpmāk tekstā – Dome) izveidota iestāde, kas Birzgales pagasta teritorijā iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.

2. Pārvaldes adrese: Lindes ielā 2, Birzgales pag., Ķeguma novads, LV-5033.

3. Pārvaldes darbības likumību uzrauga pašvaldības izpilddirektors.

4. Pārvalde rīkojas ar Domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem atbilstoši pašvaldības budžetā apstiprinātajam finansējumam. Pārvaldei ir sava veidlapa un zīmogs.

 

II. BIRZGALES  PAGASTA PĀRVALDES  KOMPETENCE

 

5. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 69.¹panta otrajai daļai Pārvalde:

5.1. nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;

5.2. pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī novada domes noteiktos nodevu maksājumus;

5.3. nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā;

5.4. pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;

 5.5. reģistrē civilstāvokļa aktus, atjauno un groza civilstāvokļa aktu reģistru un atkārtoti izsniedz laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības likumā “Par civilstāvokļa aktiem” noteiktajā kārtībā;

5.6. nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem un citu vispārpieejamu informāciju.

6. Domes lēmumos noteiktajā kārtībā Pārvalde:

6.1. pieņem no iedzīvotājiem maksājumus par visa veida Ķeguma  novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) sniegtajiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem;

6.2. sniedz informāciju un izziņas interesentiem par Domes un Pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem;

6.3. nodrošina informācijas apriti starp Pašvaldības institūcijām;

6.4. nodrošina iedzīvotāju pieņemšanu pie Domes amatpersonām;

6.5. organizē Pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu;

6.6. atbilstoši likuma „Par arhīviem” prasībām uzkrāj un saglabā Pārvaldes dokumentus līdz to nodošanai valsts arhīvā.

7. Lai nodrošinātu Pārvaldes uzdoto funkciju izpildi, Pārvaldei ir tiesības:

7.1. pieprasīt un saņemt no Pašvaldības, tās institūcijām un amatpersonām Pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās ziņas, statistisko un citu informāciju;

7.2. izstrādāt un iesniegt Domes priekšsēdētājam Domes lēmumu projektus par Domes un Pārvaldes darbības jautājumiem, sniegt atzinumus par Domes lēmumu projektiem, kas attiecas uz Pārvaldes darbību;    

7.3. iesniegt Domei priekšlikumus par Pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu, ierosinājumus Pārvaldes darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai.

 

III. BIRZGALES PAGASTA PĀRVALDES AMATPERSONU PILNVARAS

 

8. Pārvaldes darbu organizē un vada Birzgales pagasta pārvaldes vadītājs(turpmāk – Pārvaldes vadītājs), kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata ar Domes lēmumu. Pārvaldes vadītājs strādā uz darba līguma pamata.

9. Pārvaldes vadītājs:

9.1. vada, plāno, organizē un nodrošina Pārvaldes darbu, ir personīgi atbildīgs par Pārvaldes likumīgu darbību un kompetences jautājumu izpildi, kā arī atbild par Pārvaldē izvietoto pašvaldības institūciju darba organizēšanu un Pārvaldes pārziņā esošo pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu Domē;

 9.2. atbild par Pārvaldē sniegto pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, kā arī organizē iedzīvotāju pieņemšanu un atbilstoši savai kompetencei izskata iesniegumus un sūdzības, kā arī atbild par informācijas apriti starp Pārvaldi un citām Pašvaldības institūcijām;

9.3. nodrošina Pārvaldei nodoto Pašvaldības objektu apsaimniekošanu; Pašvaldības noteiktajā kārtībā rīkojas ar Pārvaldes rīcībā esošajiem materiālajiem resursiem un piešķirtajiem finanšu līdzekļiem;

9.4. pēc Domes priekšsēdētāja vai deputātu pieprasījuma sniedz ziņojumus Domei par Pārvaldes darbu;

9.5. uz Domes pilnvarojuma pamata pārstāv Pārvaldi valsts pārvaldes institūcijās, attiecībās ar fiziskām vai juridiskām personām;

9.6. sagatavo un iesniedz Domei priekšlikumus par grozījumiem Pārvaldei apstiprinātajā amata vietu un algu sarakstā, pieņem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes darbiniekus, slēdz darba līgumus, nosaka viņu darba pienākumus;

9.7. Domes noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz izpilddirektoram informāciju, kas nepieciešama Pašvaldības gada publiskā pārskata sagatavošanai;

9.8. regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī informē Domi par Pārvaldes kompetences jautājumu izpildi;

9.9. Pārvaldes vārdā savas kompetences ietvaros izdod pilnvaras;

9.10.        Pārvaldei apstiprinātā budžeta ietvaros Pašvaldības vārdā slēdz saimnieciskos līgumus par summu līdz 1000 latiem, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju līdz 10 000 latiem;

9.11.        Pārvaldes vārdā paraksta naudas maksājumu un citus juridiskos, t.sk. bankas dokumentus pārvaldei noteikto funkciju izpildei.

9.12.        sniedz priekšlikumus Domei par komisiju un darba grupu veidošanu Pārvaldes kompetences jautājumu risināšanai;

9.13.        izskata iesniegumus un izsniedz tirdzniecības atļaujas savas darbības teritorijā atbilstoši pašvaldības kompetencei;

9.14.  iesniedz izpilddirektoram tālākai virzīšanai ikgadējo Pārvaldes funkcionēšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu.

10. Vadītāja atvaļinājuma vai viņa ilgstošas prombūtnes laikā Pārvaldes darbu vada un organizē ar Domes lēmumu apstiprināta amatpersona.

11. Pārvaldes darbinieku kompetenci nosaka Pārvaldes vadītāja apstiprinātajos amata pienākumu aprakstos.

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Roberts Ozols

Sākums


This free Dreamweaver template created by JustDreamweaver.com