Jaunumi

         

PAZIŅOJUMS

par SIA “RĪTERU DOLOMĪTS” plānotās smilts – grants un smilts ieguves ietekmes uz vidi novērtējumaziņojumaaktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

 

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Akmensdzirnavas” Ķeguma novadā, Birzgales pagastā.

Ierosinātājs: SIA "RĪTERU DOLOMĪTS", reģ. Nr. 40103438994, adrese: Mednieku iela 24-35, Ogre, Ogres nov., LV–5001.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Ķeguma novads, Birzgales pagasts, nekustamā īpašuma “Akmensdzirnavas” (kadastra numurs 7444 010 0131) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7444 010 0020, derīgo izrakteņu atradne “Akmensdzirnavas”.

Ziņojuma nosaukums: SIA “RĪTERU DOLOMĪTS” plānotās smilts – grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Akmensdzirnavas” Ķeguma novada Birzgales pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides eksperti”, reģ. Nr. 40003820612, adrese: Ganību dambis 24d, Rīga, LV–1005, tālrunis 27507017.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: 2015.gada 29.aprīlī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.114par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu. Ietekmes uz vidi novērtējuma programma izsniegta 2015.gada 3.jūlijā. Ziņojums sagatavots 2015.gada 27.oktobrī. No 2015.gada 29.oktobra līdz 2015.gada 30.novembrim notika ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2015.gada 12.novembrī plkst. 17:00 Birzgales tautas namā Birzgalē, Skolas ielā 2. Precizēts ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2015.gada 10.decembrī.

Ar ziņojumu var iepazīties SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē www.videseksperti.lv.