Jaunumi

         

/Paziņojums publicēts laikrakstā “Ogres Vēstis Visiem” 2015.gada 30.oktobra izdevumā Nr.83./

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Akmensdzirnavas” Ķeguma novadā, Birzgales pagastā.

Ierosinātājs: SIA "RĪTERU DOLOMĪTS", reģ. Nr. 40103438994, adrese: Mednieku iela 24-35, Ogre, Ogres nov., LV–5001.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Ķeguma novads, Birzgales pagasts, nekustamā īpašuma “Akmensdzirnavas” (kadastra numurs 7444 010 0131) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7444 010 0020, derīgo izrakteņu atradne “Akmensdzirnavas”.

Lēmuma par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, sagatavotāziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 29.aprīļa lēmums Nr.114.

Ziņojuma nosaukums: SIA “RĪTERU DOLOMĪTS” plānotās smilts – grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Akmensdzirnavas” Ķeguma novada Birzgales pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2015.gada 27.oktobris

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides eksperti”, reģ. Nr. 40003820612, adrese: Ganību dambis 24d – 317a, Rīga, LV–1005, tālrunis 27507017.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 12.novembrī plkst. 17:00 Birzgales tautas namā Birzgalē, Skolas ielā 2.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

§         Ķeguma novada domē (adrese: Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads), darba laikā, un tīmekļa vietnē www.kegumanovads.lv;

§         Birzgales pagasta pārvaldē (adrese: Lindes iela 2, Birzgales pagasts, Ķeguma novads), darba laikā, un tīmekļa vietnē www.birzgale.lv;

§         SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē www.videseksperti.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2015.gada 29.novembrim:

§         Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietnes adrese: http://www.vpvb.gov.lv/);

§         SIA „Vides eksperti” (adrese: Ganību dambis 24d – 317a, Rīga, LV–1005; tālrunis 27507017; e-pasts: zane@videseksperti.lv; tīmekļa vietnes adrese: www.videseksperti.lv).