Jaunumi

 C:\Users\Rita\Desktop\871a4005d993b46224a9aa2ba5e56c4e.jpg

Paziņojums par SIA “RĪTERU DOLOMĪTS” plānotās smilts – grants un smilts ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

 

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Akmensdzirnavas” Ķeguma novadā, Birzgales pagastā.

Ierosinātājs: SIA "RĪTERU DOLOMĪTS", reģ. Nr. 40103438994.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Ķeguma novads, Birzgales pagasts, nekustamā īpašuma “Akmensdzirnavas” (kadastra numurs 7444 010 0131) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7444 010 0020, derīgo izrakteņu atradne “Akmensdzirnavas”.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 29.aprīļa lēmums Nr.114.

Paredzētās darbības apraksts: Paredzētās darbības ietvaros plānota smilts – grants un smilts ieguve 18 ha platībā. Derīgo izrakteņu ieguve paredzēta divās kāplēs, no kurām 1.kāple plānota virs pazemes ūdens līmeņa, bet 2.kāple – zem pazemes ūdens līmeņa. Kopējais ieguves biezums plānots līdz 6.5 m. Ieguvi paredzēts veikt ar ekskavatoru, strādājot uz 1.kāples pamatnes, no kuras plānots iegūt gan 1.kāples, gan 2.kāples materiālu. Derīgo izrakteņu izstrādes jauda plānota līdz 30 tūkt. m3/gadā.

Paredzētās darbības vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kā arī pārrobežu ietekme nav sagaidāma.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

§         Ķeguma novada domē (adrese: Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads), darba laikā, un tīmekļa vietnē www.kegumanovads.lv;

§         Birzgales pagasta pārvaldē (adrese: Lindes iela 2, Birzgales pagasts, Ķeguma novads), darba laikā, un tīmekļa vietnē www.birzgale.lv;

§         SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē www.videseksperti.lv;

§         Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga), darba laikā, un tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2015.gada 26.jūnijam Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).