Jaunumi

   

Par ūdens un kanalizācijas maksas tarifu izmaiņām Birzgalē

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta c) apakšpunktu, kas noteic, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas lietošanu; likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 5. pantu, kas noteic ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamos darījumus un nodokļu likmes; Ķeguma novada dome NOLEMJ:

  1. Ar 01.10.2017. Birzgales pagastā palielināt ūdens un kanalizācijas tarifus 50% apmērā no faktisko izmaksu pieauguma. 2018.gadā veikt tarifu galīgo pārrēķinu pēc faktiskajām izmaksām.

1.1.             ūdens padeves tarifs

patērētājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji:

2.40 EUR/vienam cilvēkam mēnesī + PVN 21% 0.51 EUR = 2.90 EUR/ vienam cilvēkam mēnesī;

patērētājiem, kuriem uzstādīti ūdens skaitītāji:

0.53 EUR/ m³+PVN 21% 0.11 EUR = 0.64 EUR/ m³.           

1.2.             kanalizācijas ūdeņu novadīšanas tarifs

patērētājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji:

4,04/ vienam cilvēkam mēnesī + PVN 21% 0.85 EUR = 4.89 EUR vienam cilvēkam mēnesī;

patērētājiem, kuriem uzstādīti ūdens skaitītāji:

0,89 EUR/ m³ + PVN 21% 0.19 EUR = 1.08 EUR/ m³.

  1. Ķeguma novada domes izpilddirektorei N. Sniedzei kontrolēt lēmuma izpildi.
  2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu izpilddirektorei N. Sniedzei, Birzgales pagasta pārvaldei, centralizētai grāmatvedībai, ekonomistei.
  3. Atzīt par spēku zaudējušu  2012. gada 4. jūlija domes sēdes lēmumu Nr. 289 2.§ “Par ūdens un kanalizācijas maksas tarifu izmaiņām Birzgalē”.