Jaunumi

   

2017.gada 5.jūlijā                              

Par apkures maksas tarifu izmaiņām Birzgalē

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta d) apakšpunktu, likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 5., 6.pantu;

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt apkures maksu Birzgales pagastā:

1.1. iedzīvotājiem 1.49 EUR/ m2+ PVN 12% 0.18 EUR = 1.67 EUR/m2;

1.2. iestādēm un organizācijām 1.49 EUR/m2+ PVN21% 0.31 EUR = 1.80 EUR /m2.

2.      Ķeguma novada domes izpilddirektorei N.Sniedzei kontrolēt lēmuma izpildi.

3.      Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu izpilddirektorei N.Sniedzei, Birzgales pagasta pārvaldei, centralizētai grāmatvedībai, ekonomistei.

4.      Atzīt par spēku zaudējušu  2014.gada 6.augusta domes lēmumu Nr.306 (protokols Nr.18, 13.§) “Par apkures maksas tarifu izmaiņām Birzgales pagastā”.