Jaunumi

IZSOLE

 Maksātnespējīgā Induļa Zāģera, personas kods 170662 - *****, maksātnespējas procesā pilnvarotā administratore Anete Romanovskapaziņo par nekustamā īpašuma izsoli:

1.      Tiek izsolīts maksātnespējīgajam Indulim Zāģerim piederošais nekustamais īpašums:

OGRES RAJONA TIESAS ZEMESGRĀMATU NODAĻA
Birzgales pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000311611
Adrese: “Saulgoži – 5”, Birzgales pagasts, Ķeguma novads.

Īpašums sastāv no zemes gabala 3200 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7444 0010330 un dzīvojamās mājas 348,7 m 2 platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7444 0010330001.

2.      Nekustamā īpašuma novērtējumsun izsoles sākumcena ir EUR 45 000,00.

3.      Pēc kārtas šī ir pirmā nekustamā īpašuma izsole.

4.      Izsoles solis ir EUR 4500,00.

5. Izsoles sākuma datums ir 2016.gada 8.septembris, pulksten 13:00.

6.Izsoles noslēguma datums ir 2016.gada 10.oktobris, pulksten 13:00.

7. Izsoles nodrošinājums EUR 4500,00 iemaksājams šādā norēķinu kontā:

Raivo Sjademe

personas kods 090374-12262

            Banka AS “DnB banka”

Bankas kods RIKOLV2X

Norēķinu konta numurs LV24RIKO0002221241958.

Datums, līdz kuram persona, kas vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu un lūgt autorizēt to dalībai izsolē ir 2016.gada 28.septembris, plkst.23:59

8. Nekustamā īpašuma izsoli veic maksātnespējīgā Induļa Zāģera maksātnespējas procesā pilnvarotā administratore Anete Romanovska, sertifikāts Nr.00596, prakses vieta- Brīvības gatve 209-1, Rīga, LV-1039, tālrunis 22123747.

9. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

10. Nekustamais īpašums tiek pārdots saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu. Piedzinēji ir maksātnespējīgā Induļa Zāģera kreditori. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

11.Ar informāciju par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā var iepazīties šajā tīmekļa vietnē:https://izsoles.ta.gov.lv.

 Maksātnespējīgā Induļa Zāģera maksātnespējas procesā pilnvarotā administratore Anete Romanovska

 Dokuments sagatavots elektroniski ar drošu elektronisku parakstu ar laika zīmogu.