Ķeguma novada

Birzgales dzimtsarakstu nodaļas

sniegtie pakalpojumi

 

Laulību reģistrācija

 Pakalpojuma nosaukums: Laulību reģistrācija

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Civilstāvokļa aktu reģistrācija

 Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to dzimtsarakstu nodaļā ir jāiesniedz noteikta parauga iesniegums. Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz ne agrāk kā pēc viena mēneša un ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas brīža. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Laulību personas var noslēgt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no dzīvesvietas.

Ja personas vēlas noslēgt  laulību baznīcā, tām jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, kur tiek pārbaudīti visi nepieciešamie dokumenti un dzimtsarakstu nodaļā tiek izsniegta izziņa par dokumentu pārbaudi. Šī izziņa jāiesniedz attiecīgajā baznīcā.
Laulību ceremonija var notikt arī ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, tai piemērotā vietā.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona

 Pakalpojuma saņēmēja apraksts:

Pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas LR, kurām nav Civillikuma 32.-38. pantam norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai)

 Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības.
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

MK 03.09.2013.not.Nr.761"Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

MK24.09.2013.noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"

Ķeguma novada domes 24.04.2013. lēmums Nr.8 „Par maksas pakalpojumiem Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās”

 Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1) Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;

2) personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā - bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu.
3) ja persona, kura vēlas doties laulībā ir nepilngadīga - nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja- jāiesniedz oriģināls;

4) ārzemniekam - attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā - dokumentiem jābūt noteiktā kārtībā legalizētiem un tulkotiem Latvijas valsts valodā - jāiesniedz oriģināls.

 Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 30 darba dienas

 Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

·        Valsts nodeva par laulību reģistrāciju - 14 EUR MK 24.09.2013.noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu".

·        Maksas par laulību ceremonijas pakalpojuma sniegšanu Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās:

1.      Laulību reģistrācija tikai liecinieku klātbūtnē, izmantojot muzikālu ierakstu un pasākumam nepieciešamo atribūtiku - EUR 7,11 (atvieglojums 50% apmērā, ja vismaz viens pieteicējs ir deklarējis dzīvesvietu Ķeguma novadā);

2.       Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošana un vadīšana Ķeguma novada pašvaldības administrācijas sēžu zālē – EUR 21,30 (atvieglojums 50% apmērā, ja vismaz viens pieteicējs ir deklarējis dzīvesvietu Ķeguma novadā);

3.       Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošana un vadīšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētas tautas namā - EUR 28,40 (atvieglojums 50% apmērā, ja vismaz viens pieteicējs ir deklarējis dzīvesvietu Ķeguma novadā);

4.      Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošana un vadīšana Ķeguma novada Birzgales pagasta tradīciju zālē – EUR 21,34 (atvieglojums 50% apmērā, ja vismaz viens pieteicējs ir deklarējis dzīvesvietu Ķeguma novadā);

5.      Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas vadīšana citā piemērotā laulības reģistrācijas vietā. Ceremonijas vietas apskate, nokļūšana uz laulības ceremonijas vietu un atpakaļ – EUR 71,14 (atvieglojums 20% apmērā, ja vismaz viens pieteicējs ir deklarējis dzīvesvietu Ķeguma novadā);

6.      Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas vadīšana citā piemērotā laulības reģistrācijas vietā, ceremonijas vietas apskate – EUR 42,69 (atvieglojums 20% apmērā, ja vismaz viens pieteicējs ir deklarējis dzīvesvietu Ķeguma novadā).

 Piezīmes:  Personām ir tiesības noslēgt laulību sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad saņemts iesniegums par laulību reģistrāciju.

 Administratīvais process: Ir  

Pārsūdzības iespējas: Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:  Klātiene - personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ierodas dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz noteikta parauga iesniegumu, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus, un vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas vadītāju par laulības noslēgšanas dienu, laiku un vietu.

  Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene - noteiktajā dienā  tiek noslēgta laulība, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Tūlīt pēc laulības reģistrēšanas tiek izsniegta laulības apliecība. Ja laulības notiek ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, laulības apliecība tiek izsniegta vēlāk, vienojoties ar laulātajiem par izsniegšanas (nosūtīšanas) veidu un laiku.

 Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Dzimtsarakstu nodaļa

 Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Ķeguma novada Birzgales pagasta administratīvā teritorija

 Pakalpojumu sniedzēja adrese:

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa,

Lindes iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov. LV-5033,

Tālrunis 65034125, E-pasta adrese: birzgdzimt@kegums.lv

 Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Darbdienās 8:30 – 12.00 un 12.30-17.00

Sestdienās – tikai laulību ceremonijas

 Norēķinu iespējas:

Birzgales pagasta pārvaldes kase;

Ķeguma novada domes kase;

Rembates pagasta pārvaldes kase,


Pārskaitījums  Ķeguma novada domes kontā:

Reģ.Nr.90000013682;
HABALV22 AS Swedbank

LV80 HABA 0551 0153 7007 0

 


Dzimšanas reģistrācija

Pakalpojuma nosaukums: Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana

Pakalpojuma sniedzējs: Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa

 Pakalpojuma funkcija/ uzdevums: Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes atzīšanas iesniegumu.

 Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts:  Bērna vecāki, bērnu vecāku pilnvarota persona.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības.

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.

MK 03.09.2013.not.Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem

 Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1)      Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņa par bērna piedzimšanu - jāiesniedz oriģināls.

2)      Vecāku pases - jāuzrāda oriģināls.

3)      Vecāku laulības apliecība - jāuzrāda oriģināls.

4) Ja nepieciešams, paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa) - jāiesniedz oriģināls.

 Pakalpojuma saņemšanas termiņš: viena darba diena

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Nav

Piezīmes:  Nav

Administratīvais process:  Ir

Pārsūdzības iespējas:  Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments

Atgādinājums: Par bērna piedzimšanu 1 mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai

Brīdinājums:  Par bērna nereģistrēšanu noteiktajā termiņā iespējams naudas sods līdz 35 Euro (Administratīvo pārkāpumu kodekss 203.pants).

 Ja bērna bioloģiskais tēvs nav bērna mātes oficiāli reģistrētais vīrs, tad var tikt noteikta paternitāte, dzimtsarakstu nodaļā parakstot trīspusēju paternitātes atzīšanas iesniegumu (bērna māte, tās oficiālais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs).

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātienē - Reģistrēt bērna dzimšanas faktu dzimtsarakstu nodaļā, ierodas viens vai abi bērna vecāki. Ja bērna vecāku savstarpējā  laulība nav reģistrēta, bet bērna dzimšanas dokumentos vecāki vēlas ierakstīt ziņas par bērna tēvu, piesakot bērna dzimšanu, abi vecāki aizpilda paternitātes atzīšanas iesnieguma veidlapu. Ja bērna māte reģistrējusi laulību ar citu vīrieti, bet ne ar bioloģisko bērna tēvu, tad iespējams atzīt bērnam paternitāti, ja procedūrā piedalās arī bērna mātes vīrs.

 Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - Dzimtsarakstu nodala izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību

 Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Ķeguma novada Birzgales pagasta administratīvā teritorija

 Pakalpojumu sniedzēja adrese:

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa,

Lindes iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov. LV-5033,

Tālrunis 65034125, E-pasta adrese: birzgdzimt@kegums.lv

 Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Darbdienās 8:30 – 12.00 un 12.30-17.00

 Bērna dzimšanas pabalsts:

Pamatojoties uz Ķeguma novada domes 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.14/2013 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”, pabalsts pienākas Ķeguma novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem ir piešķirts personas kods un kuri pastāvīgi dzīvo pašvaldībā, sekojošos apmēros:

1)      ja bērna deklarētā dzīvesvieta un abu bērna vecāku vai vienīgā vecāka (māte vai tēvs) deklarētā dzīvesvieta vismaz 6 (sešus) mēnešus pirms bērna dzimšanas ir Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā  - par katru jaundzimušo 150 euro;

2) ja bērna deklarētā dzīvesvieta un viena no bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta vismaz 6 (sešus) mēnešus pirms bērna dzimšanas ir Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā - par katru jaundzimušo -100 euro;

3) ja bērna deklarētā dzīvesvieta un abu bērna vecāku deklarētā dzīvesvieta vismaz 6 (sešus) mēnešus pirms bērna dzimšanas ir Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un jaundzimušā vecāki sastāv reģistrētā laulībā –

par abu kopējā laulībā dzimušo otro bērnu  –250 euro ;

par abu kopējā laulībā dzimušo trešo bērnu un katru nākamo – 300 euro.   

 


Miršanas fakta reģistrēšana

Pakalpojuma nosaukums: Miršanas fakta reģistrēšana

Pakalpojuma sniedzējs : Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/ uzdevums: Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma būtības īss apraksts: Par personas miršanas faktu jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.  Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.

Pakalpojuma saņēmējs:

 Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona

 Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības.
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
03.09.2013.MK noteikumi Nr.761 ”Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

 Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1) Ārstniecības iestādes apliecība par nāves iestāšanos - jāiesniedz oriģināls.
2) Pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls.
3) Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts - jāiesniedz oriģināls.
4) Mirušās personas pase (ja ir pieejama) - jāiesniedz oriģināls

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 1 darba diena

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Nav

Piezīmes :Nav

Administratīvais process : Ir

Pārsūdzības iespējas:  Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments

Atgādinājums: Par konstatēto miršanas faktu jāpaziņo ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts

Brīdinājums:  Par miršanas fakta nepaziņošanu noteiktajā laikā iespējams naudas sods līdz 35 EUR (Administratīvo pārkāpumu kodekss 203.pants).

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātienē - dzimtsarakstu nodaļā faktu par personas miršanu piesaka mirušā tuvinieki, apbedīšanas biroja pārstāvis, kaimiņš u.c. iesniedzot ārstniecības iestādes izdoto apliecību par nāves iestāšanos, mirušā pasi. Ja miršanas fakts konstatēts ar tiesas spriedumu, jāiesniedz tiesas sprieduma noraksts. Pieteicējam jāuzrāda savs personas apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma saņemšanas veids:

 Klātiene - Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību.

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Ķeguma novada Birzgales pagasta administratīvā teritorija

 Pakalpojumu sniedzēja adrese:

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa,

Lindes iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov. LV-5033,

Tālrunis 65034125, E-pasta adrese: birzgdzimt@kegums.lv

 Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Darbdienās 8:30 – 12.00 un 12.30-17.00

  


Atkārtotu apliecību izsniegšana

Pakalpojuma nosaukums: Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs : Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/ uzdevums: Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

 Personas, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības var tās saņemt Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām- pilnvaru).

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības.
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
03.09.2013.MK noteikumi Nr.761”Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"
24.09.2013. MK noteikumi Nr.906”Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Latvijā derīgs personas apliecinošs dokuments- jāuzrāda oriģināls; pilnvarotai personai- pilnvara.  

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 10 darba dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu apliecinoša dokumenta atkārtotu izsniegšanu  EUR 7,- (24.09.2013. MK noteikumi Nr.906)

Administratīvais process:Ir

Pārsūdzības iespējas :Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments

Atgādinājums: Nav

Brīdinājums: Nav

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene - laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību var saņemt Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotās personas - pilnvaru).

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - pieprasītājs, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un dokumentu par valsts nodevas samaksu, saņem apliecību. Pilnvarotā persona uzrāda pilnvaru.

Elektroniski - autentificējoties Latvijas valsts portālā www.latvija.lv, ir iespēja elektroniski pieprasīt  atkārtoti dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību (vai attiecīgu izziņu) un saņemt to izvēlētā (jebkurā) dzimtsarakstu nodaļā

 

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Dzimtsarakstu nodaļa

 

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Ķeguma novada Birzgales pagasta administratīvā teritorija

 Pakalpojumu sniedzēja adrese:

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa,

Lindes iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov. LV-5033,

Tālrunis 65034125, E-pasta adrese: birzgdzimt@kegums.lv

 Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Darbdienās 8:30 – 12.00 un 12.30-17.00

 Norēķinu iespējas:

Birzgales pagasta pārvaldes kase;

Ķeguma novada domes kase;

Rembates pagasta pārvaldes kase,


Pārskaitījums  Ķeguma novada domes kontā:

Reģ.Nr.90000013682;
HABALV22 AS Swedbank

LV80 HABA 0551 0153 7007 0

 


Vārda, uzvārda maiņa

Pakalpojuma nosaukums: Vārda, uzvārda maiņa

Pakalpojuma sniedzējs:
Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodala

Pakalpojuma funkcija/ uzdevums: Civilstāvokļa aktu reģistrācija

 Pakalpojuma būtības īss apraksts: Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu un uzvārdu

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss.

 Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums.
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
MK 03.09.2013.not.Nr.761"Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

 Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1)      personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;

2)        speciālas formas iesniegums, norādot vārda, uzvārda maiņas iemeslu - jāiesniedz oriģināls;

3)   nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu, jeb arī bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda maiņai - jāiesniedz oriģināls;

4)      fotogrāfija 4,5x3,5 cm;

5)      kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 22 darba dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:  Valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu - 71,14 EUR.

Piezīmes : Vārda, uzvārda maiņas izskatīšanas termiņš ir 1 mēnesis no dokumentu iesniegšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

Administratīvais process: Ir

Pārsūdzības iespējas : Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmumu par atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā. Atgādinājums : Nav

Brīdinājums : Nav

Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene - persona, kura vēlas mainīt vārdu, uzvārdu, ierodas dzimtsarakstu nodaļā un iesniedz noteiktas formas iesniegumu ar pievienotiem likumā noteiktiem dokumentiem

Pakalpojuma saņemšanas veids: Korespondence - Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments informāciju par lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu iesniedzējam paziņo, nosūtot pa pastu.

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Dzimtsarakstu nodaļa

 Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Ķeguma novada Birzgales pagasta administratīvā teritorija  

Pakalpojumu sniedzēja adrese:

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa,

Lindes iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov. LV-5033,

Tālrunis 65034125, E-pasta adrese: birzgdzimt@kegums.lv

 Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Darbdienās 8:30 – 12.00 un 12.30-17.00

 Norēķinu iespējas:

Birzgales pagasta pārvaldes kase;

Ķeguma novada domes kase;

Rembates pagasta pārvaldes kase,


Pārskaitījums  Ķeguma novada domes kontā:

Reģ.Nr.90000013682;
HABALV22 AS Swedbank

LV80 HABA 0551 0153 7007 0

 

 


Tautības ieraksta maiņa

Pakalpojuma nosaukums: Tautības ieraksta maiņa

Pakalpojuma sniedzējs: Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/ uzdevums: Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma būtības īss apraksts: Persona (Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss) vēlas un ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums.
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
03.09.2013.MK noteikumi Nr.761”Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

 Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1)      personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;

2)       tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību - jāuzrāda oriģināli;

3)       nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu, jeb arī bāriņtiesas piekrišanu tautības ieraksta maiņai - jāuzrāda oriģināls;

4)       ja izvēlēta tautība ir „latvietis- dokuments, kas apliecina augstākajā (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi - jāuzrāda oriģināls;

5)       kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls. Nepieciešamo dokumentu oriģināliem pielīdzināmi notariāli apliecināti šo dokumentu noraksti vai kopijas.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 22 darba dienas

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu - 71,14 EUR.

Piezīmes: Viens mēnesis no nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departamentā.

Administratīvais process: Ir

Pārsūdzības iespējas: Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmumu par atteikumu mainīt tautības ierakstu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā

Atgādinājums: Nav

Brīdinājums: Nav

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene - persona, kura vēlas mainīt tautības ierakstu, ierodas dzimtsarakstu nodaļā un iesniedz speciālas formas iesniegumu, pievienojot dokumentus, kuri apliecina attiecīgo tautību un radniecību divu paaudžu robežās, un kvīti par valsts nodevas samaksu.

Pakalpojuma saņemšanas veids: Korespondence - Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt tautības ierakstu, iesniedzējam paziņo, nosūtot paziņojumu pa pastu.

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Dzimtsarakstu nodaļa

 Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Ķeguma novada Birzgales pagasta administratīvā teritorija

 Pakalpojumu sniedzēja adrese:

Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa,

Lindes iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov. LV-5033,

Tālrunis 65034125, E-pasta adrese: birzgdzimt@kegums.lv

 Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Darbdienās 8:30 – 12.00 un 12.30-17.00

 

Norēķinu iespējas:

Birzgales pagasta pārvaldes kase;

Ķeguma novada domes kase;

Rembates pagasta pārvaldes kase,


Pārskaitījums  Ķeguma novada domes kontā:

Reģ.Nr.90000013682;
HABALV22 AS Swedbank

LV80 HABA 0551 0153 7007 0

 

 


 


This free Dreamweaver template created by JustDreamweaver.com