ĶEGUMA NOVADA DOMES LĒMUMIPar apkures maksas tarifu izmaiņām Birzgales pagastā

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta d) apakšpunktu, LR likuma „Par pievienotās vērtības nodokli „5., 6. pantu un 2013./ 2014.gada apkures sezonas reālo izdevumu tāmi, ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,

2013.gada 7.augustā Ķeguma novada dome NOLEMJ:

ar 2013.gada 1.oktobri noteikt apkures maksu Birzgales pagastā:

      1.  Iedzīvotājiem Ls 1,0146/ m2+ PVN 12%  mēnesī;

      2.  iestādēm un organizācijām - Ls 1,0146/m2+ PVN 21% mēnesī.

      3.  Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Birzgales pagasta pārvaldei.

      4. Atzīt par spēku zaudējušu  2012.gada 4.jūlija domes lēmumu Nr.15, 1 § „Par apkures maksa starifu izmaiņām Birzgales pagastā ”.

 

Par ūdens un kanalizācijas maksas tarifu apstiprināšanu Birzgalē

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta  c) apakšpunktu, kas noteic, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības ūdensvada  un kanalizācijas lietošanu; likuma „Par pievienotās vērtības nodokli „5.pantu, kas noteic ar pievienotās vērtības nodokli ( PVN) apliekamos darījumus un nodokļu likmes;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
2012.gada 4.jūlijā Ķeguma novada dome NOLEMJ:

 • Ar 2012.gada 1.oktobri apstiprināt maksu par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem Birzgales pagastā:
  • ūdens padeves tarifs
 • iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji – 1,00 Ls vienam cilvēkam mēnesī + PVN ;
 • patērētājiem, kuriem uzstādīti ūdens skaitītāji – 0,21 Ls/m3 + PVN.
  • kanalizācijas ūdeņu novades tarifs
 • iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji-  1,75 Ls 1 cilvēkam mēnesī + PVN;
 • patērētājiem, kuriem uzstādīti ūdens skaitītāji- 0,37 Ls/m3 +PVN.
 • Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Birzgales pagasta pārvaldei.
 • Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 7.jūlija domes sēdes lēmumu Nr.14,5.§ „Par ūdens un kanalizācijas maksas tarifu apstiprināšanu  Birzgalē” un 2010.gada 21.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr.16,10.§ Par grozījumiem 07.07.2010. domes lēmumā (protokols Nr. 14,5.§) „Par ūdens un kanalizācijas maksas tarifu apstiprināšanu  Birzgalē"

           

Par brīvpusdienu nodrošināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu un;
ņemot vērā MK noteikumus Nr.564 no 04.07.2006. „Noteikumi par Latvijas nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam” pamatnostādnes par atbalstu ģimenēm ar bērniem;
2013.gada 28.augustā Ķeguma novada dome NOLEMJ:

 1. Segt ēdināšanas izmaksas visiem 3.-6.klašu skolēniem visās Ķeguma novada izglītības iestāžu ēdnīcās no 2013.gada 2.septembra līdz 2014.gada 30.maijam.
 2. Segt ēdināšanas izmaksas Ķeguma novada pirmskolas izglītības audzēkņiem (piecgadnieku un sešgadnieku apmācība) no 2013.gada 2.septembra līdz 2014.gada 28.jūnijam.
 3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt informācijas publicēšanu laikrakstos „Ķeguma novada ziņas”, „Birzgales avīze”, pašvaldības mājas lapā un nosūtīšanu pašvaldības iestādēm, uz kurām tie attiecas.

 

 

Par sadzīves atkritumu savākšanas maksas tarifu izmaiņām Birzgales pagastā

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”21.panta 14.punkta e) apakšpunktu, LR likuma „Par pievienotās vērtības nodokli „5., 6. pantu un  2011.gada  reālo izdevumu tāmi,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
 ar 2011.gada 1.novembri noteikt maksu par sadzīves atkritumu savākšanu Birzgales pagastā:

 1. Vienam iedzīvotājam mēnesī Ls 0,95 m3 + PVN.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu 2003.gada 25.septembra Birzgales pagasta padomes lēmumu Nr.9, 2.§ „Par komunālo pakalpojumu tarifiem ”.


Sākumlapas

 

 

 

 

 


This free Dreamweaver template created by JustDreamweaver.com